Výpujční řád

 
Podmínky nájemní smlouvy na zapůjčení předmětu nájmu
 
Pronajímatel požádá nájemce o předložení průkazu totožnosti s adresou trvalého pobytu, ze kterého pronajímatel opíše potřebné údaje. Dále nájemce zaplatí příslušnou vratnou zálohu dle typu zapůjčeného nářadí. Záloha bude nájemci navrácena v plné výši po vrácení zapůjčeného nářadí a kontrole funkčnosti popřípadě úplnosti nářadí pronajímatelem. Posledním krokem je podepsání nájemní smlouvy, jejíž obsah je zobrazen níže.
 
Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu za dohodnuté nájemné. Denní nájemné je nájemné za kalendářní den, včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou ceny včetně DPH. Pronajímatel, vystaví daňový doklad.
 
Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu po předchozím přezkoušení a údržbě, čistý, kompletní, bez závad. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny správné postupy užití. Nájemce současně též obdržel návod k bezpečnostnímu používání předmětu nájmu, zejména u zařízení se zvýšeným rizikem úrazů a škod.
 
Nájemce se podpisem zavazuje, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále prohlašuje, že svěří obsluhu předmětu, u kterého je třeba zvláštního povolení, přezkoušení či osvědčení, pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným, zdravotně způsobilým, a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu třetí osobě.
 
Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou, neprovádět na věci změny bez písemného souhlasu pronajímatele. V případě poškození nebo ztráty je povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit pronajímateli.
 
V případě nadměrného opotřebení nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen jej vrátit pronajímateli k odbornému posouzení. Závady, způsobené neodborným zacházením budou vždy odstraněny na náklad nájemce, včetně nájemného účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. V případě ztráty nebo úplného zničení předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušnému oddělení policie a výsledek šetření prokazatelně doručit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajímateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě – cena za ztrátu,v případě, že nastane. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.


Podmínky:

Zákazník zadá požadavek na zapůjčení generátoru pomocí objednávkového formuláře, kde bude uvedena kompletní fakturační a doručovací adresa.

Lubomírek z.s. vystaví fakturu, kde bude vratná kauce 5000,-Kč + poplatek za zapůjčení 1200,-Kč.

 

Poplatek se skládá z ceny - pronájem 1000,-Kč + 2 x poplatek za přepravu 100,-kč.

Generátor po uhrazení faktury bude zaslán na Vaši adresu, kde bude i po 4 dnech vyzvednut.